Đã đăng trongWeb Server

Cài đặt MariaDB trên CentOS/Ubuntu/Windows thay thế MySQL

MariaDB là một phần mềm quản lý dữ liệu mã nguồn mở, được phát triển rẻ nhánh từ MySQL. MariaDB có sẵn để cài đặt trên Linux CentOS, Ubuntu và Windows… MariaDB được phát triển nhằm thay thế MySQL, vì thế nó tương thích và cho một hiệu suất cao hơn so với MySQL. MySQL sau khi được […]